Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sosyoekonomik ve Politik İncelemeler pdf indir

tarafından
7
Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sosyoekonomik ve Politik İncelemeler pdf indir

Önsöz
Covıd-19 Pandemisinin Türkiye Ekonomisine Makroekonomik Etkileri:
Betimsel Bir Analiz
Giriş
B. Covıd-19 Pandemisi Öncesinde Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü
C. Covıd-19 Pandemisinin Türkiye Ekonomisine Etkilerinin Makro Ekonomik Değerlendirmesi Ve Alınan Tedbirler
D. Sonuç Ve Değerlendirme
 
Sınır Tanımayan Bir Kriz:
Ekonomik Ve Siyasi Boyutlarıyla Covıd-19 Pandemisi Üzerine Bir Analiz
 
A. Giriş
B. Covıd-19 Pandemisinin Ekonomik Göstergeler Üzerine Etkileri
C. Pandemi İle Mücadelede Seçili Ülkelerin Performansları
D. Pandemi Sonrasında Dünya Nasıl Olacak?
E. Pandemi Sonrası Döneme İlişkin Politika Önerileri
F. Sonuç
Sosyoekonomik Ve
Covid-19 İle Gelişen Küresel Enerji Politikaları
Giriş
1. Petrol
2. Kömür
3. Doğalgaz
4. Yenilenebilir Enerji
5. Elektrik
6. Sonuç
 
Ekonomik Büyüme Modelleri Çerçevesinde Covıd-19’a Bağlı Ölümler Ve Ülke
Gelişmişliğin Nedensel İlişkisi: Oecd Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi
Giriş
A. Kavramsal Olarak Ekonomik Büyüme
B. Ekonomik Büyüme Modelleri
C. Ar-Ge Harcamalarının Önemi Ve Teorik Çerçeve
D. Sağlık Harcamalarının Önemi Ve Teorik Çerçeve
E. Model Ve Veri Seti
F. Sonuç
 
Covıd-19’un Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülke Borsalarına Etkisi
A. Giriş
B. Siyah Kuğu (Black Swan Effect) Etkisi
C. “Siyah Kuğu Etkisi” Covid-19; Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Yaşadığı Süreçler
D. Literatür İncelemesi
E. Çalışmanın Verileri
F. Çalışmanın Yöntemi
G. Çalışmanın Bulguları
H. Sonuç
 
Covıd-19 Öncesinde Ve Covıd-19 Döneminde Bist Sektör Endekslerinin
Performansının Karşılaştırması
A. Giriş
B. Covıd-19 Ve Bist Sektör Endekslerini İçeren Çalışmalar
C.Araştırma Yöntemi
D.Bulgular
E. Sonuç Ve Değerlendirme
 
Geçmişten Günümüze Küresel Salgınlar Ve Covıd-19 Pandemisinin
Uluslararası Ticaret Üzerine Etkileri
A. Giriş
B. Covid-19’un Dünyaya Etkileri Ve Genel Sonuçlar
C. Literatür Taraması
D. Uluslararası Ticaretin Sürdürülebilirliğini Artıracak Önlemler Ve Stratejiler
E. Sonuç Ve Tartışma
 
Covıd-19’un Uluslararası Faaliyette Bulunan İşletmelerin
Performansına Etkisi: Nitel Bir Değerlendirme
Giriş
A. Performans Yaklaşımları
B. Covıd 19’un Uluslararası İşletme Performansına Etkisi
C. Sonuç Ve Öneriler
 
Çevik Üretim Ve Yalın Üretim Karşılaştırması Ve Pandemi Sürecinde
Tedarik Zinciri Stratejilerinin Değerlendirilmesi
A.Giriş
B.Yalın Üretim
C. Çevik Üretim
D. Yalın Ve Çevik Üretimin Karşılaştırılması
E. Covıd-19 Pandemi Sürecinde Tedarik Zinciri Stratejilerinin Değerlendirilmesi
F. Sonuç Ve Öneriler
 
Covıd-19 Pandeminin Türk Bütçe Sistemine Etkisi
A. Giriş
B. Pandeminin Ekonomiye Yansıması
C. Pandeminin Kamu Maliyesine Yansıması
D. Sonuç
 
Covid 19 Sürecinde Muhasebe Meslek Mensuplarının
Teknoloji Kullanımı Ve Karşılaşılan Sorunlar
Giriş
A. Teknolojik Ve Mesleki Yetkinlik Kavramları
B. Literatür İncelemesi
C. Araştırma Ve Değerlendirme
D. Sonuç
Sosyoekonomik Ve
Küresel Salgın Ve Sosyo-Ekonomik Etkileri
Giriş
A. Genel Görünüş
B. Covıd-19 Ve Ekonomik Faaliyette Daralma
C. Covid-19 Ve İstihdam- İşsizlik
D. Covıd-19 Ve Eşitsizlik
E. Covıd-19 Ve Yoksulluk
F. Sonuç
 
Post-Covid-19 Pandemisi Dönemde Gelir Dağılımı Ve Yoksulluğun Seyri
A. Giriş
B. Geliri Dağılımı, Eşitsizlik Ve Ölçme
C. Yoksulluk Ve Göstergeleri, Çeşitleri
D.Covıd Ve Dünyada Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk
E. Covıd Ve Türkiye’de Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk
F. Sonuç Ve Öneriler
 
Covıd-19 Pandemisinde Sağlık Hizmetleri: Türkiye Bağlamında Bir İnceleme
Giriş
A. Covıd-19 Pandemisinin Türkiye’deki Seyri Ve Sağlık Hizmeti Alt Yapısı
Covıd-19 Pandemisi Ve Hastaneler
B. Covıd-19 Pandemisi Ve Sağlık Çalışanları
C. Covıd-19 Pandemisi Ve Aile Hekimliği
D. Covıd-19 Pandemisi Ve Tıbbı Cihaz, Malzeme, Aşı Ve İlaç
E. Covıd-19 Pandemisine İlişkin Dünyada’ki Ve Türkiye’deki Sağlık Hizmetlerinin Karşılaştırılması
F. Sonuç
 
Pandeminin Servet Eşitsizliğine Yansımaları: İstanbul Konut Piyasası Örneği
Giriş
1. Servet Eşitsizliğinin Tespitinde Teorik Sorunlar
2. Servet Eşitsizliğine İlişkin Literatür İncelemesi
3. Credıt Suısse Küresel Servet Raporundaki Dikkat Çeken Tespitler
4. İstanbul’da Konut Fiyatlarında İlçelere Göre Ortalama M2 Fiyatları (Nisan 2020 – Ağustos 2021 Karşılaştırması)
5. Sarıyer Ve Esenyurt İlçelerindeki Mahallelere Göre Ortalama M2 Fiyatları (Nisan 2020 – Ağustos 2021 Karşılaştırması)
6. Pandemi Sürecinde Servet Eşitsizliğinde Yaşanan Değişimin İstanbul Konut Piyasası Bazlı Analizi
7. Sonuç
 
Covıd-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Yaşlı Nüfus: Nicel
Göstergeler İle Bir Profil Çalışması
A. Giriş
B. Dünya Genelinde Yaşlı Nüfus
C. Türkiye’de Yaşlı Nüfusa Yönelik Çeşitli Göstergeler
D. Sonuç
 
Covıd-19 Salgınının Hızlı Yükseliş Döneminde Sağlık Çalışanlarının
Yeni Koronavirüse (Sars-Cov-2) Yönelik Bilgi, Tutum Ve Uygulamalarının
Değerlendirilmesi
A. Giriş………………………………………………………………………………………………………….401
B. Literatür Taraması…………………………………………………………………………………..403
C.Araştırmanın Metodolojisi…………………………………………………………………….404
D. Bulgular…………………………………………………………………………………………………407
E. Tartışma Ve Sonuç…………………………………………………………………………………..412
 
Kriz Yönetimi Kapsamında Covıd-19: Bir Çözüm Önerisi Olarak
Tele-Tıp Uygulamaları
A. Giriş
B. Kriz Kavramı Ve Kriz Yönetimi
C. Covıd-19 Pandemisi Ve Bir Kriz Olarak Değerlendirilmesi
D. Sonuç
 
Covıd-19 Kaynaklı Kriz Ve Hızlanan Dijitalleşme: Dijital Çağda Covıd-19
Tehdit Mi, Fırsat Mı?
A. Giriş
B. Küresel Olgular: Covıd-19 Ve Dijitalleşme
C. Dijitalleşme Ve İlişkili Kavramlar: Etimolojik Köken Ve Tanım, Tarihsel Temeller Ve Gelişim
D. Sağlığın Dijitalleşmesi Ve Dijital Sağlığın Etkileri
E. Dijitalleşmenin Muhtelif Alanlarda Yansımaları
F. Tehditler Ve Fırsatlar
G. Sonuç Ve Değerlendirme
 
Covıd-19 Pandemisi Ve Afet Süreçlerinde Açık Yeşil Alanların Rolü
Giriş
B. Pandemi Sürecinde Açık Yeşil Alanların Rolü
C. Deprem Ve Açık Yeşil Alanların Rolü
D. Sel-Taşkın Ve Açık Yeşil Alanların Rolü
E. Sonuç Ve Öneriler
 
Yerel Yönetimler Ve Covıd-19 İle Mücadele Politikaları:
İstanbul, Barselona, Londra Ve New York Belediye Örnekleri
Giriş
A. Barselona Belediyesi
B. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İbb)
C. Büyük Londra Yönetimi (Gla- Greater London Authorıty)
D. New York Şehri
E. Çalışmaların Değerlendirilmesi
Sonuç
 
Salgın Hastalıkların Uluslararası Güvenliğe Etkileri: Covıd-19 Örneği
Giriş
A. Güvenlik Kavramının Değişmesi Ve Uluslararası Güvenlikteki Değişim
B. Salgın Hastalıklar Ve Salgın Hastalıkların Uluslararası Güvenlikteki Önemi
C. Covıd-19’un Ulusal, Bölgesel Ve Uluslararası Güvenlik Politikalarına Yansımaları
D. Covid-19 Kapsamında Uluslararası Sistemde Devletlerin Mücadelesi
Ve Güvenlik Uygulamaları
E. Aşının Dış Politikada Araçsallaştırılması Ve Güç Mücadelesi
F. Dünya Sağlık Örgütüne Gelen Eleştiriler Ve Covıd-19 Sınavı
Sonuç
 
Covıd – 19 Sürecinde Dönüşen Siyaset: Dijital Diplomasi
A. Giriş Yerine: Dönüşen Siyaset
B. Covıd 19’un Dönüştürücülüğü
C. Sonuç
 
Covıd-19 Pandemisiyle Mücadelede Ülke Deneyimlerinin
Rejim Tipleri Ve Devlet Kapasitesi Kavramları Çerçevesinde Karşılaştırılması
A. Güvenlik-Özgürlük İkileminde Covıd-19 İle Mücadele:
Pandemi Otoriter Rejimlerin Yükselişine Neden Olacak Mı?
B. Devlet Kapasitesi Kavramı Işığında Covıd-19 Pandemisiyle Mücadele Deneyimleri
C. Sonuç
 
Covıd-19 Pandemisi Nedeniyle Alınan Tedbirlerin Temel İnsan
Hak Ve Hürriyetleri Üzerinden Değerlendirilmesi
A. Giriş
B. İnsan Hak Ve Hürriyetleri
C. Özgürlük Ve Güvenlik Çatışması: İnsan Hak Ve Özgürlüklerinin Sınırlandırılması
D. Covid-19 Pandemisi: İnsan Hak Ve Hürriyetlerine Sınırlama
E. Sonuç
 
Covıd-19’un Türkiye’deki Kadın İstihdamsızlığındaki
Cinsiyete Dayalı Eşitsizliğine Etkileri
A. Giriş
B. Pandemi Ve Kadın Emeğine Genel Bakış
C. Covid-19 Pandemisinin Kadın Emek Arzının Eğitim
Düzeyine Göre Türk İstihdam Piyasasına Etkileri
D. Covid-19 Pandemisinin Kadın Emek Arzının Yaş Aralığına Göre Türk İstihdam Piyasasına Etkileri
E. Sonuç
 

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sosyoekonomik ve Politik İncelemeler isimli 634 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından yazılmış ve UMUTTEPE YAYINLARI yayınevinin 07.02.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Çin ve Dünyanın Geleceği Yeni Büyük Güç Ve Ticaret, Teknoloji, Pandemi Savaşları pdf indir başlıklı makalemizde Çin ve Dünyanın Geleceği Yeni Büyük Güç Ve Ticaret, Pandemi Savaşları indir ve Pandemi Savaşları oku hakkında bilgiler verilmektedir.

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sosyoekonomik ve Politik İncelemeler pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.