Güney Amerika Turizm Pazarı pdf indir

Güney Amerika Turizm Pazarı pdf indir

Güney Amerika vatandaşlarının Türkiye hakkındaki algılarını ve özellikle bir
turizm destinasyonu olarak Türkiye’yi nasıl gördüklerini ortaya koymak yapılan
bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Türkiye’yi ziyaret eden turist
profiline bakıldığında, turist gönderen bölgelerin ağırlıklı olarak Avrupa Birliği
ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri olduğu görülmektedir. Bu
bölgelerden Türkiye’ye seyahat etmekte olan turist miktarı özellikle konjonktürel
dalgalanmalarda inişili çıkışlı bir seyir halinde olduğu görülmektedir. Bu eğilimin
siyasi, ekonomik, politik gibi birçok sebebi bulunmaktadır. Bu dalgalanmalar
ülkemiz ekonomisine önemli katkı yapan turizmi olumsuz etkilediği için direkt
olarak ülkemizin tüm kesimlerini de etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında ülkemiz
turizminin sadece iki ana pazara mahkûm etmemek ve pazar çeşitlendirmesi yoluna
giderek olası dalgalanmalardan daha az zarar görme gibi katkılar sağlanması
açısından önemlidir. Bu sebeple Türkiye’nin Güney Amerika’da algılanan imajının
bilinmesi ve bu bilgi dahilinde Türkiye’yi destinasyon olarak tercih edenlerin
sayısının artırılabilmesi için gerekli pazarlama stratejilerini ortaya koyabilmesi
açısından bakıldığında bu çalışmanın önemi daha çok anlaşılmaktadır. Zira literatür
incelendiğinde algılanan ülke imajının turist davranışlarına, satın alma karar sürecine
ve satın alma niyetlerine etkisinin yüksek olduğu görülmektedir.
Araştırma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın ana kurgusunu
açıklayan giriş bölümü yer almaktadır. İkinci, üçüncü ve dördüncü bölümler,
araştırmanın teorik altyapısının oluşturulduğu literatür kısmıdır. Bu bölümlerde;
uluslararası turizm pazarında Türkiye, imaj, ülke imajı ve ülke imajının turistik
ürün satın alma kararlarına etkisi, tüketici davranışı ve çalışmanın ana konusunu
oluşturan Güney Amerika Ortak Pazarı ülkelerinin potansiyel turizm talebine ilişkin
sosyo–ekonomik değerlendirmeler yapılmıştır. Beşinci bölümde, araştırmanın
yöntem ve saha araştırmasından elde edilen verilerin analiz süreçleri hakkında
bilgilere yer verilmiştir.
 
 

Güney Amerika Turizm Pazarı isimli 198 sayfadan oluşan kitap ; M. Caner Kaya tarafından yazılmış ve DEĞİŞİM YAYINLARI yayınevinin 12.10.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Güney Amerika Turizm Pazarı pdf indir - indir