Klasikten Bugüne Dini Hareketler Sosyoloji Yazıları pdf indir

tarafından
30
Klasikten Bugüne Dini Hareketler  Sosyoloji Yazıları pdf indir

“Klasikten Bugüne Dinî Hareketler –Sosyoloji Yazıları-” başlıklı bu kitapta İslâm tarihinin daha erken dönemlerinden itibaren ortaya çıkan ve etkilerinin günümüzde de hala hissedildiği Hâricîlik hareketi ve Kerbelâ Vakası, sosyolojik perspektiften ele alınmıştır. Bu hareketlerin ortaya çıkmasında dinî faktörlerden ziyade sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel şartların oldukça önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca kitapta Moonculuk Hareketi ile Fethullahçı (FETÖ) Cemaat Örgütlenmesi mukayese edilmiştir. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirmeye çalıştığı hain kalkışmanın temellerine ve belli bir proje kapsamında Türk Devleti’ni yıkmaya yönelik faaliyetlerine 2003 yılında dikkatleri çeken bu bölüm, sosyolojik perspektiften olayları analiz etmenin önemini vurgulama çerçevesinde, aynen aktarılmıştır. Diğer taraftan “Dinî Tipoloji Bağlamında Anadolu Alevîliği” başlıklı bölümde Alevîliğin İslâm dışı ya da içinde ele alınması noktasındaki tartışmalar üzerinde durulmuş, daha çok Almanya merkezli sivil toplum kuruluşlarının Alevîliği İslâm dışı görüp kilise tipi özelliklere sahip olduğu iddiasıyla, nasıl ideolojik temelli tartışmalara neden olduğu ortaya konulmuştur.
“Türk Modernleşmesi Bağlamında Din ve Milli Kimlik: Hasan Basri Çantay Örneği” bölümünde ise “din, etnisite ve ırk” konusu bağlamında ele alınmış, son zamanlarda bu tür konuların sosyolojide belli bir popülerlik kazandığına dikkat çekilmiştir. Ayrıca “Tekst ve Kontekst Çerçevesinde Din-Sanat İlişkisine Bir Bakış: –Vehhâbîlik Örneği–” başlıklı bölümde “din ve sanat” arasındaki karşılıklı etkileşimci ilişki Vehhâbîlik örneği üzerinden tartışılmıştır. Kitapta “kadın ve din ilişkisi”, “Dünya Değerler Araştırması Verilerine Göre İslâm Medeniyeti Algısı ve Kadın-Erkek İlişkileri: Neo-Oryantalist Bir “İnşa” Mı?” başlıklı yazıyla analiz edilmiştir. Din Sosyolojisinin önemli konuları arasında yer alan din ve ekonomi arasındaki ilişki de “Muhafazakar İşadamları ve İslâmî Girişimcilik: Kahramanmaraş Örneği” isimli yazıyla gösterilmeye çalışılmıştır.
 

Klasikten Bugüne Dini Hareketler
Sosyoloji Yazıları isimli 192 sayfadan oluşan kitap ; Hüsnü Ezber Bodur tarafından yazılmış ve ENDÜLÜS yayınevinin 17.11.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Klasikten Bugüne Dini Hareketler Sosyoloji Yazıları pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.