Nart Sosruko’nun Doğuşu pdf indir

tarafından
3
Nart Sosruko’nun Doğuşu pdf indir

Nart Destanı Çerkes halkının yüzyıllar öncesinden süzülerek gelen bir değer. Yaşam sevgisi, doğa sevgisi, insan sevgisi gibi pek çok evrensel değeri bilgece bir anlatımla dile getiren bir şaheser. 

Nart Destanı’nın en güzel metinlerinden bir seçme yapılarak Çerkesçe ve Türkçe olmak üzere iki dilde çocuklar için uyarlandı. Hikayelerin kendileri kadar güzel resimlerle bezendi. “Nart Sosruko’nun Doğuşu” bu seçmenin beşinci kitabı. 

Uzun yıllar önce dünyanın çok güzel bir köşesinde Nart Yurdu adında bir diyar varmış. Nart Yurdu’nda Seteney adında çok güzel bir kadın yaşarmış. Seteney o kadar güzelmiş ki onu bir gören bir daha görmek istermiş…
 
Нарт эпосыр ижь ижьыж лъандэрэ адыгэ лъэпкъым къыдэгъуэгурыкIуэ хъугъуэфIыгъуэщ. Ар гъащIэ фIылъагъум, щIылъэ фIылъагъум, цIыху фIылъагъум хуэдэ дуней псом щагъэлъапIэ щIыкIэхэр губзыгъагъэ хэлъу къэзыIуатэу лъэпкъым и IэдакъэщIэкI лъэщщ.
Нарт эпосым щыщ нэхъ шыпсэ дахэхэр къыхэтщыпыкIри адыгэбзэрэ тыркубзэкIэ сабийхэм папщIэ ттхыжащ. Шыпсэхэри сурэт дахэхэмкIэ дгъэщIэрэщIащ. “Нарт Сосрыкъуэ и къэхъукIэ” – мыр текст хэщыпыкIахэм я етхуанэращ.
Илъэс куэд ипэ дунейм и зы къуапэм Нартей зи цIэ зы хэку дахэ щыIэт. Нарт Хэкум Сэтэней и цIэу цIыхубз дахащэ гуэр щыпсэут. Сэтэней апхуэдизу дахэти, зылъагъум аргуэру слъагъужащэрэт жиIэт…
 
 

Nart Sosruko’nun Doğuşu isimli 16 sayfadan oluşan kitap ; Erdoğan Boz tarafından yazılmış ve KOYU SİYAH KİTAP yayınevinin 07.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Nart Sosruko’nun Doğuşu pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.