Öğretmenin Duygu-Düşünce Dünyası, Din Anlayış ve Yaşantısı pdf indir

tarafından
14
Öğretmenin Duygu-Düşünce Dünyası, Din Anlayış ve Yaşantısı pdf indir

Eğitim Sistemi, Din ve Toplum Üçgeninde
 
Günümüz modern-post modern çağın etkisiyle daha hızlı bir ivme kazanan ve önlenemez etkileşim, değişim, dönüşüm ve farklılaşma sürecinin yaşandığı, tecrübelerin, işlev ve rollerin, dünya görüşü, pratikler, örgütsel yapı, norm, değer ve fikirlerin farklılaştığı çağımızda; toplumsal yapıda meydana gelen değişmelerden etkilenen, toplumun karmaşıklaşan ve büyüyen yapılarında var olmaya çalışan, duygu ve düşünce dünyasının, dinî anlayış ve yaşayışın farklılaşmış olarak vuku bulacağı kesimlerden biri de hiç şüphesiz bir statü göstergesi olarak kabul edilen öğretmenliktir. Öğretmenlik; sorgulayıcı, araştırmacı, yeniliklere açık, bilimsel birikimi ve zihniyetiyle; toplumun önderleri olarak toplum tarafından kabul edilen, kendine has kurum kültürü oluşturan bir meslek gurubunu temsil etmektedir. Ancak öğretmenler de toplumun ürünü olduklarından dolayı bir bütün olarak toplumun sosyal ve kültürel yapısından soyutlanamazlar. Aynı zamanda kendine özgü kültürü, yaşam tarzı, hayat felsefesi, dünya görüşü, ailesi, sosyal çevresi ve yaşam alanları olan öğretmenlerin; her ne kadar belli bir sosyal ve kültürel grubu oluştursa da günümüzdeki statüsü orta ve ortanın altında görülse de ekonomik gelirle ölçülen saygınlıkta Osmanlı İmparatorluğunun Yükselme Döneminden itibaren ve Cumhuriyetin ilk yıllarından 1970’li yıllara kadar olan seviyesi aşınmış olsa da her ferdinin kendine özgü ayrı bir duygu ve düşünce dünyası vardır. Bu bağlamda araştırmanın sorunsalı, her ferdinin kendine has ayrı bir duygu ve dünyaları olan bu meslek kesiminin duygu ve düşünce dünyasını, dinî anlayış, tutum ve yaşayışlarını, bu parametrelerde beliren görüntüleri ortaya koymaktır. Bunun yanında bir meslek statüsü göstergesi olarak öğretmenliğin gelmiş olduğu sosyokültürel çevrenin ve onun içinde bulunduğu kurumun duygu ve düşünce dünyasını, din anlayış ve tutumlarını araştırmaktadır. Günümüzde modern etkiler çerçevesinde, öğretmenin kendine özgü anlam dünyasında ve gündelik hayatında dinin yerinin ne olduğunu, içinde yetiştiği eğitim ortamının, sosyokültürel çevresinin ve sosyoekonomik durumlarının ve sahip oldukları dini grup (mezhebi), sendikal ve siyasal kimliklerinin duygu ve düşünce dünyasına, dinî anlayış ve tutumlarının oluşumuna olan etki boyutunu ve karşılıklı etkileşimini sayısal veriler zemininde ölçmeye çalışmakta, bu gibi soru(n)lara cevaplar aranmaktadır.
 
 

Öğretmenin Duygu-Düşünce Dünyası, Din Anlayış ve Yaşantısı isimli 238 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Rıza Karabağ tarafından yazılmış ve ESKİYENİ YAYINLARI yayınevinin 25.04.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Öğretmenin Duygu-Düşünce Dünyası, Din Anlayış ve Yaşantısı pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.