Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler-III Eylül 2021 pdf indir

tarafından
17
Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler-III Eylül 2021 pdf indir

Mültecilerin Kültürel Entegrasyonu Ve Din
Dördüncü Kolordu Kumandanı Abuk Ahmet Paşa’nın Balkan Savaşı’ndaki Askerî Vazifeleri Ve İcraatı 
Vatan Yahut Darülfünun (1918-1923)
Kurum Yöneticilerinin Sürdürülebilirlik İle İlgili Görüşleri Üzerine Bir İnceleme
Farklı Sosyoekonomik Düzeye Sahip Kadınların Evde Yaptıkları Kışlık Yiyeceklerin Gastronomik Açıdan Değerlendirilmesi: Ankara İli Örneği
Tasvir Sanatlarında Görülen Kahvehane Sahneleri Ve Seyyahların Kahve/Kahvehane Anlatıları Bağlamında Osmanlı Kahvehane Kültürü
Fijital Pazarlama İletişimi Ekseninde Akıllı Mağazalar Ve Post-Dijital Tüketici Deneyimi 
Sosyal Hizmet Örgütlerinde Stratejik Yönetim: Bir Model Önerisi
Tokat Kebabının Gastronomi Turizmi Açısından Önemi Ve Değerlendirilmesi
Dijital Bağımlılık: Büyük Ölçekli Kurumlarda Operasyonel Ve Yönetimsel Çalışan Açısından Dijital Bağımlılık Eğilimi Analizi
Maırca Yöntemiyle Türkiye’de Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Finansal Performans Analizi
Rekreasyon Aktivitelerine Katılan Etkileyici Ve Etkilenenlerin Dışadönüklük Ve Öznel Canlılık  Kişilik Özelliklerine Göre İncelenmesi
Turistler Açısından Mobil Uygulamalar Aracılığıyla Pazarlama Yapan Turizm İşletmelerinin Etik Davranışlarının İncelenmesi
Akıllı Şehirler Ve Mobilite 3.0
Fısıltıyla Düşmek: Bosna’nın Osmanlı Hâkimiyetine Girişi (1461-1482)
Sivas Şehri’nin Kültür Coğrafyasına Genel Bakış (Maddi Kültür Öğelerine Göre)
Yerel İklim Eylem Planlarında Derin Ekoloji Yaklaşımının İzleri: İstanbul Ve İzmir Örneği
İletişim Fakültesi Öğrencileri Bakış Açısıyla Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Cep Telefonu Kullanım Motivasyonları Ve Görüşleri
Pandemi Döneminde Turizm Sektörü Çalışanlarının Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Stratejik Halkla İlişkiler Aracı Olarak Hikâye Anlatımı Ve Belgesel Film
Küreselleşme Sürecinde İthal Gıda Pazarlanmasında İthal Gıda Pazarı Ve Aracılar Üzerine Bir Araştırma
Yükseköğretimdeki Öğrencilerinin Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim İle İlgili Düşünceleri
Moğol Tahakkümüne Karşı Mücadelede Orta Anadolu Beylikleri’nin Rolü
Covid-19 Süresince ÖĞRetmenler Açısından İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 

Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler-III Eylül 2021 isimli 575 sayfadan oluşan kitap ; Gözde Sunal tarafından yazılmış ve GECE KİTAPLIĞI yayınevinin 17.11.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler-III Eylül 2021 pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.