Tirmizî (Öncülerimiz / 46 pdf indir

tarafından
7
Tirmizî (Öncülerimiz / 46 pdf indir

Elinizdeki bu kitap İslâm Medeniyetimizin inşasında yer almış öncü âlimlerimizden Ebû et- Tirmizî hakkındadır. Tirmizî, günümüz Özbekistan Devleti’nin Tirmiz şehrinde doğduğu için bu şehre nisbetle Tirmizî diye meşhur olmuştur. Tirmizî öncelikle, Semerkand, Buharâ, Merv, Nîşabûr, Belh, Horasan, Herat bölge-sindeki ilim ehlinden istifade etmiş akabinde Hicâz, Irak, Mısır ve diğer İslâm beldelerine ilmi yolculuklara çıkmıştır. Kütüb-i Sitte musanniflerinden Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd gibi dönemin en önemli hocalarına talebelik yapmış, çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Telif ettiği eserleri kendi döneminden itibaren âlimlerin beğenisine mazhar olmuştur. Kitabü’z-zühd, et-Târîh, el-Esmâ ve’l-künâ, el-Mevkûf, Tesmiyetu Ashâbi’n-Nebî, el-İlelü’l-kebîr, el-İlelü’s-sağîr, eş-Şemâilu’l-Muhammediyye adlı eserleri kendi türleri içerisinde müstesna konumlara sahiptirler. Tirmizî’yi İs-lâm âleminde kısa bir süre içerisinde şöhrete kavuşturan eseri ise Kütüb-i Sitte içerisinde yer alan es-Sünen diğer adıyla el-Câmi isimli çalışmasıdır. O, bu eseri ile ilgili olarak; 
“Bu kitabı tasnif ettikten sonra Hicâz, Irak ve Horasan âlimlerine sundum, beğendiler. Bu eser kimin evinde bulunursa onun evinde âdeta konuşan Peygamber vardır” dediler. Hadisin yanı sıra fıkıh, tefsir, zühd, tarih alanlarında da öncü alimlerimizden olan Tirmizî’yi konu alan bu çalışmanın; İslâm Medeniyetimizin yeniden inşa sürecinde Batı Medeniyeti karşısında ciddi bir tazyike maruz bırakılmış olan gençlerimize ve toplumumuzun her kesimine sahip oldukları dinamikleri tanıtacak, ihtiyaç duyulan özgüveni sağlayacak bir adım olması temennisiyle…
 
 

Tirmizî (Öncülerimiz / 46 isimli 108 sayfadan oluşan kitap ; Hikmetullah Ertaş tarafından yazılmış ve ENSAR NEŞRİYAT yayınevinin 13.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Tirmizî (Öncülerimiz / 46 pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.