Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar pdf indir

tarafından
4
Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar pdf indir

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), organizasyonların aldıkları kararlar ve buna bağlı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerin mali, çevresel ve sosyal etkilerini dikkate almak için kullanılan bir kavramdır. KSS, işletmelerin uluslararası pazarlarda daha rekabetçi olabilmesi, çalışanların iş süreçlerine daha etkin katılması, çevrenin korunması, sivil toplum-özel sektör işbirliklerinin gelişmesi, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi ve toplumsal alanda başarıya ulaşabilmek açısından önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Toplumun kurumsal bireyleri olarak kabul edilen işletmelerin yalnızca tüketici beklentilerine uygun mal ve hizmet üretmeleri yeterli görülmemektedir. İşletmelerin rekabet avantajı elde edebilmeleri, toplum, dolayısıyla tüketiciler nezdinde olumlu bir itibar ve imaj oluşturmaları, buna bağlı olarak da varlıklarını devam ettirebilmeleri için KSS faaliyetlerine de yer vermeleri beklenmektedir.
Kurumsal itibar ise, işletmeyle etkileşim hâlinde olan paydaşları nezdinde beklentilerinin ne kadar iyi karşılandığına bağlı olarak oluşan algıların toplamını ifade etmektedir. Kurumsal itibar, işletmelere uzun vadede önemli rekabet avantajı sağlayabilecek olmasından dolayı üzerinde önemle durulması gerekli maddi
olmayan bir duran varlık olarak kabul edilmektedir. İşletme hakkındaki olumlu kurumsal itibarın, rekabet gücünü olumlu etkileyeceği, nitelikli işgörenlerin işletmeye çekilmesi ve elde tutulmasını sağlayacağı, tedarikçiler karşısındaki prestij ve
gücünü maksimize edeceği, ürünleri için daha yüksek fiyatlar talep etmesine izin vereceği ve basında işletmeye dair farkındalık düzeyini artıracağı öngörülmektedir.
Kitapta, Türkiye genelinde yürütülen bir araştırmadan elde edilen bulgulardan yola çıkılarak, işletmelerin kurumsal sosyal sorumluk kapsamında değerlendirilebilecek uygulamalarının kurumsal itibara katkısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Üç bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), ikinci bölümünde kurumsal itibar kavramları üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise araştırma sonucunda elde edilen bulgular, analiz ve yorumlara yer verilmiştir. Kitabın, eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik çalışmalar ve iş dünyası için faydalı olmasını diliyoruz.
 

Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar isimli 186 sayfadan oluşan kitap ; Yalçın Yalman tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 27.07.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.